Přehled školení

Práva, povinnosti, rizika, prevence, školení.

Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP

Popis kurzu:

Absolvent získá přehled o hlavních oblastech BOZP. Pozná jaká rizika kontrolovat na pracovišti. Získá znalosti jak dál školit své podřízené.

Legislativa kurzu:

Školení o BOZP - dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 101-106.

Práva, povinnosti, rizika, prevence, školení.

Školení pro vedoucí zaměstnance z PO

Popis kurzu:

Texty, obrázky, testy

Legislativa kurzu:

Školení o PO dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Zákona č. 133/1985 Sb., § 16, odst. 1 a 2 a vyhl. č. 246/2001 Sb., § 23, odst. 2 a 3

Vše co mají znát Vaši zaměstnanci z BOZP na pracovišti.

Školení pro zaměstnance z BOZP

Popis kurzu:

Absolvent získá všeobecný přehled o hlavních oblastech BOZP. Naučí se rozpoznávat rizika na pracovišti a předcházet úrazům či nemocem z povolání.

Legislativa kurzu:

Školící kurz dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - § 101-106.

Vše co mají znát Vaši zaměstnanci z PO na pracovišti.

Školení zaměstnanců z PO

Popis kurzu:

Dozvíte se jaké jsou základní povinnosti v PO. Jak ohlásit, uhasit požár. Jak probíhá evakuace. Co jsou to požárně bezpečnostní zařízení a jak je používat. Jaká dokumentace se v PO používá.

Legislativa kurzu:

Školení o PO dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Zákona č. 133/1985 Sb., § 16, odst. 1 a 2 a vyhl. č. 246/2001 Sb., § 23, odst. 2 a 3.

Školení o práci ve výškách dle nařízení vlády 362/2005 Sb.

Školení práce ve výškách

Popis kurzu:

Zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce na žebříku nebo krátkodobé práce ve výškách pro montážní činnost a úklidovou činnost.

Legislativa kurzu:

školení o práci ve výškách dle nařízení vlády 362/2005 Sb., s přihlédnutím ke SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES příloha II.

Vše co potřebuje znát Váš zaměstnanec při práci s motorovou pilou.

Školení práce s motorovou pilou

Popis kurzu:

Kurz práce s motorovou pilou je kompletní teoretická příprava pro přípravu zaměstnance. Je doplněn o zajímavé instruktážní obrázky.

Legislativa kurzu:

NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zákon č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce - § 101-106.

Tento kurz je zaměřen na zopakování a rozšíření znalostí obsluh motorových vozíků.

Opakované školení obsluh motorových vozíků

Popis kurzu:

Kurz obsahuje výuku teorie a pravidel obsluhy motorových vozíků včetně zásad bezpečnosti práce v kombinaci s video ukázkami a testy.

Legislativa kurzu:

Školení zejména dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 101-106.